Please enable JS

Disclaimer

Onderstaande regeling is van toepassing op de website van BM Sites. Door de toegang tot en het gebruik maken van deze website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met onderstaande algemene voorwaarden.

Aansprakelijkheid

BM Sites Webdesign kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten op deze website. Ondanks inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen. Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering kunnen in geen enkel geval aanleiding geven tot enige financiële compensatie.
BM Sites Webdesign is niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door de gebruiker zou zijn genomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens. Ze is evenmin verantwoordelijk t.a.v. gebruiker of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving, verlies van opportuniteit of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven, interpreteren, melden en verspreiden van info of data d.m.v. deze dienst, en dit zelfs indien BM Sites Webdesign gewaarschuwd werd voor zulke schade.
Het is mogelijk dat BM Sites Webdesign een link maakt naar een andere website die interessant zou kunnen zijn voor de gebruiker, deze link is evenwel puur informatief en BM Sites Webdesign is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan of het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt. Indien één van deze voorwaarden onafdwingbaar zou zijn, of strijdig met een bepaling van dwingend recht, zal deze onafdwingbaarheid of ongeldigheid de geldigheid en afdwingbaarheid van andere bepalingen niet beïnvloeden.

Copyright - Auteursrechten

Alle teksten, foto's en tekeningen van deze website kunnen integraal overgenomen worden op een andere website (we vragen enkel een berichtgeving via mail, aan info[at]bmsites.be) Ook kan je ze afdrukken voor privé-gebruik. Op teksten, foto's en tekeningen waarop eventueel auteursrecht geldt, dient hun gebruik enkel geïnterpreteerd te worden in het kader van de informatieverstrekking. Iedereen mag vanuit een andere website een link leggen naar deze website of een pagina ervan. We vragen ook hier om de bron te vermelden.

Privacy

BM Sites Webdesign verbindt zich ertoe om identiteitsgegevens van klanten, die via deze website met hem contact nemen, alleen voor eigen gebruik is. Deze identiteitsgegevens zullen niet aangewend worden om met derden te delen.