Please enable JS

Algemene voorwaarden

Tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen gelden volgende voorwaarden:
De Klant heeft de bedoeling om de internet diensten van BM Sites te gebruiken voor eigen gebruik. Beide partijen erkennen dat het Internet niet bestuurd door noch eigendom is van iemand en hierdoor kan BM Sites geen garantie geven dat de Klant zijn gegevens ten alle tijden opvraagbaar zullen zijn. BM Sites zal echter wel al het mogelijke doen dat de gegevens zoveel als mogelijk beschikbaar zijn en dit met zo weinig mogelijk onderbrekingen ten gevolgen van technische interventies. Met de bovenstaande beperkingen in acht genomen worden volgende bepalingen overeengekomen:

Financiële overeenkomst

1. De Klant stemt in met een jaarlijks contract dat telkens stilzwijgend verlengd wordt voor eenzelfde periode,(een jaar wordt steeds berekend vanaf de eerste dag van de maand) en voorziet in een betaling zoals vermeld op de factuur bij de aanvang van de periode.

2. BM Sites Webdesign activeert de diensten bij ontvangst van de betalingen.

3. De Klant ontvangt een factuur bij de aanvang van de diensten.

Taks

BM Sites Webdesign kan nooit verantwoordelijk zijn voor om het even welke taks die eventueel zou voortvloeien uit de inhoud dat de Klant aanbiedt op zijn gehuurde webruimte.

Materiaal en producten

1. Klant zal BM Sites Webdesign voorzien van materiaal en gegevens. BM Sites Webdesign zal geen acties ondernemen om deze gegevens te controleren op inhoud, correctheid of bruikbaarheid.

2. BM Sites Webdesign zal geen controle uitoefenen over de inhoud die verstuurd wordt langs het netwerk.

3. BM Sites Webdesign voorziet geen garantie voor de toepasbaarheid voor een bepaalde taak en zal bijgevolg niet verantwoordelijk zijn voor enige schade geleden door de Klant, met inbegrip van verlies van gegevens te wijten aan vertragingen, onbestelbaarheid of onderbrekingen veroorzaakt door technische fouten of tekortkomingen veroorzaakt door de Klant. Gebruik van informatie verkregen door gebruik te maken van de diensten van BM Sites Webdesign is op risico van de Klant.

4. De verbindingssnelheid kan variëren afhankelijk van de beschikbare bandbreedte en kan niet gegarandeerd worden.

5. BM Sites Webdesign beperkt expliciet zijn verantwoordelijkheid naar de Klant voor het niet beschikbaar zijn van zijn gegevens en kan nimmer verantwoordelijk gesteld worden voor de geleden schade ten gevolge van deze onbeschikbaarheid.

Handelsmerken en Copyright

Klant waarborgt dat als hij materialen of diensten gebruikt waarop een handelsmerk of copyright rust, dat hij er het recht toe heeft om deze te gebruiken op de diensten van BM Sites Webdesign.

Internet Etiquette

Indien de Klant gebruik maakt van on-line diensten zoals email, bulletin-board services, chatruimten, nieuwsgroepen, forums, gemeenschappen en/of andere faciliteiten voor boodschappen of communicatie (tezamen, "Gemeenschappen"), stemt de Klant ermee in de Gemeenschappen uitsluitend te gebruiken voor het verzenden en ontvangen van gepaste boodschappen en. Wanneer de Klant een Gemeenschap gebruikt, stemt de Klant ermee in dat hij zich onthoudt van het volgende (dit is geen uitputtende opsomming):

  • Het belasteren, misbruiken, kwellen, achtervolgen, bedreigen of anderszins schenden van de persoonlijke rechten van anderen (zoals het recht op privacy).
  • Het verspreiden van ongepaste, lasterlijke, inbreuk makende, obscene, onbehoorlijke of onrechtmatige onderwerpen, namen, materialen of informatie.
  • Het uploaden van bestanden die software of ander materiaal bevatten dat wordt beschermd door wetten inzake de intellectuele, tenzij de rechten hierop bij de Klant berusten, of tenzij de Klant alle benodigde toestemming heeft verkregen.
  • Het uploaden van bestanden die virussen of beschadigde bestanden bevatten, of andere soortgelijke software of programma’s die de werking van de computer van een ander kunnen beschadigen.
  • Het downloaden van bestanden die door een andere gebruiker van een Forum openbaar zijn gemaakt en waarvan de Klant weet, of redelijkerwijs kan weten, dat deze zodanig niet op legale wijze kunnen worden gedistribueerd.

Annulatie

De overeenkomst kan door beide partijen beëindigd worden zonder reden, door de andere partij een geschreven opzeg te bezorgen tenminste 30 dagen voor het einde van een periode waarvoor deze werd aangegaan. Als er geen opzeg gegeven wordt zal de overeenkomst stilzwijgend verlengd worden voor een zelfde periode. Indien de Klant de overeenkomst wenst stop te zetten voor het einde van de periode kan er nooit beroep gedaan worden op een terug betaling voor de resterende periode.

Beperkte zekerheid

De Klant stemt er mee in dat het gebruik van BM Sites Webdesign diensten op eigen risico is. Bijgevolg Kan BM Sites Webdesign niet garanderen dat zijn diensten ononderbroken of foutvrij zullen zijn. In geen geval zal BM Sites Webdesign verantwoordelijk zijn voor enig direct, indirect of toevallige schade resulterend uit het gebruik of het niet kunnen gebruiken van de diensten van BM Sites Webdesign of voor de gevolgen naar aanleiding van vergissingen, tekortkomingen, gebreken, onderbrekingen, verwijderde bestanden, defecten, vertragingen in werking, communicatie stoornis, diefstal, vernieling, ongeoorloofde toegang tot BM Sites Webdesign bestanden, programma's of diensten.

Wettelijk Doel

Klant mag enkel BM Sites Webdesign diensten gebruiken voor wettelijk toegelaten doeleinden. Versturen en stockeren van onwettig materiaal is verboden. Dit houdt in maar is niet beperkt tot: copyright materiaal, obscene of beledigende stukken en materiaal beschermd door handelsmerken. Versturen of stockeren van materiaal dat enkel bestemd is voor volwassenen of die schadelijk is voor minderjarigen is niet toegelaten.

Vrijstelling

De Klant stemt in dat hij BM Sites Webdesign zal vrijstellen van alle eisen, verliezen, kosten en schadevergoedingen, met inbegrip van advocaat en gerechtskosten die eventueel kunnen voortvloeien uit het gebruik van een dienst of product aangeboden of verkocht door de Klant. De Klant stemt er ook mee in dat hij BM Sites Webdesign zal vrijstellen van alle schadevergoedingen voortvloeiend uit :

  • verwondingen van personen of beschadiging van voorwerpen veroorzaakt door producten verkocht of gedistribueerd langs BM Sites Webdesign diensten
  • materiaal aangebracht door de Klant in strijd met de eigendomsrechten van een derde partij
  • copyright conflicten
  • defecte of slecht werkende producten

welke Klant verkoopt via de diensten van BM Sites Webdesign.

Afwijzing van aansprakelijkheid

Tenzij andere voorwaarden schriftelijk tussen BM Sites Webdesign en de klant werden overeengekomen, gelden de hier volgende bepalingen. De informatie, software, producten en services die in de website van de klant zijn opgenomen, kunnen onvolkomenheden of drukfouten bevatten. Het is de taak van de Klant de juistheid van de website te controleren en eventuele opmerkingen en of verbeteringen schriftelijk door te geven aan BM Sites Webdesign. De opdrachten worden uitgevoerd tegen de geldende tarieven. Offertes worden enkel als inlichting gegeven en kunnen geen sluitende verbintenis met zich meebrengen. BM Sites Webdesign behoudt zich het recht voor de uitvoering van een opdracht te weigeren, stop te zetten of uit te stellen zonder recht op schadeloosstelling en zonder dat verkoopsweigering kan worden ingeroepen, wanneer blijkt dat de betaling van een reeds eerder uitgevoerde opdracht nog niet gebeurde bij vervaldatum. Elke klacht gebeurt schriftelijk binnen de acht dagen die volgen op de afwerking van een opdracht. Een klacht of betwisting van een factuur kan geen aanleiding zijn tot het laattijdig of niet betalen van andere facturen. Deze overeenkomst omvat de complete afspraak tussen beide partijen. Enige veranderingen of aanvullingen moeten steeds schriftelijk gebeuren en gesigneerd zijn door beide partijen.